Parkeringsvagt

 Læs om ordklasser herhttp://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/svaere-parkeringsforhold-har-gjort-aarhusianerne-gladere-p-vagterne

Svære  parkeringsforhold          har  gjort  århusianerne     gladere       for  pvagterne

Parkeringsforholdene      i  Århus      er      nogle  steder         udfordrende,

at  folk     klager       til  kommunen.

  Men  det     er      ikke  pbøder       eller      emsige  parkeringsvagter,

der     bliver  klaget     over,

faktisk     er  det      nærmere  mangel          på  samme.

  Det     fortæller  Kim  Gulvad  Svendsen,

der     er  chef  for      drift  og  myndighed      i  Center          for  Byens  Anvendelse     i  Århus  Kommune. 

 – Det     er  egentlig  gået     fra,      at  vi     har  haft     folk,

der     har  brokket  sig  meget        over     

at  have      fået       en  parkeringsafgift  

til,

at  folk  gerne     vil  have,     at  vi     kommer  og  laver       mere  kontrol,

fordi  man  gerne     vil  kunne  komme  frem      i  kvarteret,

hvor  man     bor,

    forklarer  han.

    

Substans    Verber     Adjektiver  Adverbier   præpositioner

Svære parkeringsforhold     har  gjort århusianerne    gladere for pvagterne

Parkeringsforholdene     i Århus     ER nogele=noglesteder      udfordrende,

at folk   klager     til kommunen.

Menn det ER ikke       pbøder eller emsige parkeringsvagter,

der bliver klaget over,

faktisk er det nærmere mangelsamme.

Det fortæller Kim Gulvad Svendsen,

der ER    chef for drift & myndighed     i Center for Byens Anvendelse

i Århus Kommune.

Det er egentlig gået fra,

at vi har haft folk,

der har brokket sig meget over at have et en parkeringsafgift til,

at folk gerne vill  have,

at vi    kommer og laver mere kontrol,

fordi man gerne vill  kunne    komme frem     i kvarteret,

hvor man bor,

forklarer han.

egentlig =virkelig, oprindelig, ægte  

13 brokke =beklage sig, kværulere, gøre vrøvl, give ondt af si

15 meget =temmelig;<->lidt    16 over =via;<->under    18 have =eje, besidde

19  =indhøste, modtage    22 til =indtil  

 

 =i den henseende    8 udfordrende =provokerende  

11 klage =give ondt af sig, kny  

17 ikke =ej    18 pbøde =bødestraf, mulkt    20 emsig =geskæftig, nævenyttig  

23 blive =forblive    25 over =via;<->under  

26 faktisk =virkelig, reel    29 nærmere =snarere    30 mangel =fejl, defekt, skavank, lakune, hul

32 samme =ens  

34 fortælle =berette  

42 drift =tilbøjelighed, instinkt    44 myndighed =bestemthed, pondus  

 

25 gerne =som regel  

30 komme =skyde op  

39 kunne =forstå    41 frem =fremad;<->tilbage    43 kvarter =kvart  

44 hvor =hvordan, hvorledes    46 bo =have bopæl, have sit hjem  

47 forklare =redegøre, gøre rede for, eksplicere  

 

komme =skyde op    7 klage =give ondt af sig, kny  

12 henvende =opsøge  

19 sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke 

 

måde =facon, man, forhold    4 blive =forblive    7 høj =højlydt, høj, larmende;<->lav

grad =i den grad, i stort omfang  

18 betydelig =anselig, væsentlig, meget, antagelig, signifikant;<->ubetydelig

20 effekt =virkning  

25 glæde =fryde  


faktisk =virkelig, reel  

nikke =heade    9 sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke  

11 gøre =bevirke, afstedkomme, forårsage, medføre, indebære, betyde

14 stykke =klemme, mad, smørrebrød    15 arbejde =job, beskæftigelse, dont  

© Uffe Larsen 2022